Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-02-21

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Karta Dużej Rodziny - archiwum

Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (5 pub.)


GÓROWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
2019-03-06

logo

CZYM JEST GÓROWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY?

Górowska Karta Dużej Rodziny jest systemem wsparcia dla rodzin wielodzietnych, czyli rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają co najmniej troje dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia – gdy dziecko uczy się, albo bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od stycznia 2019 roku Górowska Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom/ małżonkom rodzica dorosłych dzieci, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, nie spełniających warunków ustawy nie dzień składania wniosku.

CO OFERUJE KARTA JEJ POSIADACZOWI?

Posiadacz Górowskiej Karty Dużej Rodziny może skorzystać z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub korzystając z obiektów komunalnych, a także usług oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy, a także działające w gminie firmy. Szczegółowy katalog oferowanych zniżek i ulg dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, Urzędu Miasta i Gminy w Górze, a także na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gora.com.pl) w zakładce Górowska Karta Dużej Rodziny. Katalog oferowanych ulg i zniżek jest na bieżąco aktualizowany o te firmy, które przystąpiły do programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ KARTĘ?
Górowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze (ul. Poznańska 23, I piętro, pokój nr 17 w poniedziałki od godz 08:00 do 16:00, wtorek-piątek 07:00 do 15:00.).


Wzór wniosku:
http://www.gora.com.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=9482&dok_id=2561Karta Dużej Rodziny
2019-03-06

logo

Karta Dużej Rodziny informacje ogólne:

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
• w wieku do ukończenia 18. roku życia,
• w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny - wzór
logo

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze w pok. nr 16 w poniedziałki w godz. 08.00-11.00 i 14.00-15.00 a od wtorku do piątku w godz. 7.00-10.00 i 14.00-15.00. Formalności można także dopełnić za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:
1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Od pierwszego stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Z ogólnopolskiego systemu zniżek będą mogli skorzystać nie tylko rodzice co najmniej trójki niepełnoletnich dzieci, ale także wszyscy Ci, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci.

Wzory wniosków i oświadczeń:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatuKarta Dużej Rodziny w formie elektronicznej
2018-03-20

DSR.V.852.3.20.2018.AB

Dołączone pliki:
1) Pismo w sprawie elektronicznej Karty Dużej Rodziny


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
2014-06-17

Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U.2016r., poz.785 ze zm.), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni przystępujący do programu posługujący się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Instytucje i firmy oferujące zniżki można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl , menu: Duża rodzina >> Partnerzy Karty Dużej Rodziny.

Wniosek o wydanie karty dużej rodziny mozna pobrać ze strony www.opsgora.pl z menu: Druki >> Karta Dużej Rodziny.


   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji