Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-02-21

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Realizacja ustawy "Za życiem" - archiwum

Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (1 pub.)


Realizacja ustawy "Za Życiem"
2017-11-08

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860)

Od tego dnia można składać wnioski o:

1. objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł.

Objęcie koordynacją przez asystenta rodziny.

Kto może złożyć wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny?

• Rodziny, w których ma się urodzić lub urodziło się ciężko chore dziecko (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu)
• kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu
• kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych
• kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami zagrażającymi życiu

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę – brak kryterium dochodowego.

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?

Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala wnioskowany zakres wsparcia tj.:

• przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka
• wsparcia psychologicznego
• pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych
• pomoc w docieraniu do specjalistycznych poradni lekarskich
• poradnictwo w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem
• poinformowanie o możliwości uzyskania pomocy materialnej
• pomoc we wnioskowaniu o ustalenie niepełnosprawności dziecka
• pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością
• pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień?

Aby uzyskać wsparcie asystenta należy złożyć pisemny wniosek. Wnioski można pobrać oraz złożyć w sekretariacie lub bezpośrednio u asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

• poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
• od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Jednorazowe świadczenie pieniężne

W jakiej sytuacji przysługuje świadczenie?


Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę – brak kryterium dochodowego.

Kto może starać się o świadczenie?

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek:

• matki lub ojca dziecka
• opiekuna prawnego
• opiekuna faktycznego.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Ustawa, nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Świadczenie przysługuje również dzieciom urodzonym w 2016r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jakie dokumenty dołącza się do wniosku?

Podstawowym warunkiem otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego jest :

• zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, oraz
• zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka);

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Ważne!

Jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne zasiłki

Co zrobić, aby otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne?

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł należy złożyć pisemny wniosek. Wnioski można pobrać oraz złożyć w sekretariacie lub u asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

• poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
• od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


tel. 65 543 22 01

Wnioski do pobrania:
Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego
Oświadczenie

Dołączone pliki:
1) Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny
2) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego
3) Oświadczenie

   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji