Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2018-12-11

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Grudzień 2018
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  ProjektyUsługi opiekuńcze i asystenckie
2018-09-12

Od lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze świadczy usługi opiekuńcze i asystenckie dla 21 uczestników projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Łącznie do świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich zatrudnionych zostało 8 osób, uczestników projektu, które posiadają niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do świadczenia poszczególnych usług.


Usługi opiekuńcze

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne. Pomoc przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:
a) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
b) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
c) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Usługi asystenckie

Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
a)społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),
b) zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
c)edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
Zakres wsparcia, wymiar godzinowy i okres świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich jest określany indywidualnie, zgodnie z potrzebami uczestników projektu.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze i asystencie w trakcie zatrudnienie wezmą udział w szkoleniach z zakresu niezbędnego do świadczenia usług, w celu świadczenia usług o najwyższej jakości i w maksymalnym zakresie.

Realizacji usług opiekuńczych i asystenckich przewidziana jest na okres VII.2018r. –VI.2021r.„Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”
2018-08-12

Od 1.07.2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Beneficjent projektu: Gmina Góra
Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.
Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, pokój nr 16
Koordynator projektu: Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych: Katarzyna Maksymczuk
Tel/fax: 65-543-22-01 e-mail: projekty@opsgora.com.pl www.opsgora.pl

Cel główny:
Zwiększenie dostępności do usług społecznych 24 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, zwiększenie kompetencji i umiejętności 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i 4 opiekunów osób niesamodzielnych i wsparcie psychologiczne 8 opiekunów faktycznych.

Cele szczegółowy:
1. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osobom niesamodzielnych i niepełnosprawnym w społeczności lokalnej poprzez objęcie usługami opiekuńczymi 12 osób niesamodzielnych i usługami asystenckimi 12 osób niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych poprzez organizację szkoleń w zakresie niezbędnym do realizacji usług osobistych i asystenckich.
3. Wsparcie psychologiczne 8 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
4. Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych
5. Wsparcie finansowe dla opiekunów faktycznych.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018r do 30.06.2021r

Całkowita wartość projektu: 888.723,72 zł

Kwota dofinansowania: 844.286,82 zł

Dołączone pliki:
1) Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra

   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji