Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-02-21

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  Przetargi i zapytania ofertoweZaproszenie do składania ofert
2020-02-20

na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Bronów ”

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy
3) Załacznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
4) Zalacznik nr 3 Projekt_umowy
5) Załacznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia
6) Klauzula_kontrahent


Informacja o udzieleniu zamówienia
2020-02-07

OPS/352/uo/2020

Dotyczy: Zamówienia na świadczenie usług społecznych - opiekuńczych w ramach Projektu; „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:
1) Informacja o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
2020-01-30

OPS/352/UO/2020

Dotyczy: Zamówienia na świadczenie usług społecznych - opiekuńczych w ramach Projektu; „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert


Informacja z sesji otwarcia ofert
2020-01-30

Dotyczy: Zamówienia na świadczenie usług społecznych - opiekuńczych w ramach Projektu; „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dołączone pliki:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 EURO
2020-01-23

Działając na podstawie art. 138o. ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze, ul. Poznańska 23, tel./fax 655432201 ogłasza informacje w związku z zamówieniem publicznym na świadczenie usług społecznych (opiekuńczych dla osób niesamodzielnych) z terenu Gminy Góra, w ich miejscu zamieszkania w okresie od 3 lutego 2020r. do 30 czerwca 2021r. w ramach Projektu; „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. CPV 85312400-3

I. Termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie, na adres zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego, do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 12.00, oznaczonej:
„Oferta na usługi opiekuńcze w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”
z dopiskiem
nie otwierać przed 29.01.2020r godz. 12,00

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, tj.: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
pomoc mieszkaniowa, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze wykonywane będą w zależności od potrzeb w godzinach od 7.00 do 18.00, a także w uzasadnionych przypadkach w niedziele i święta.
Godzina usługi obejmuje czynności wykonywane na rzecz świadczeniobiorcy, nie zalicza się do niej dojścia lub dojazdu opiekunki do podopiecznego.
Świadczeniem usług będą objęte osoby, w oparciu o Porozumienie pomiędzy Zamawiającym a osobą niesamodzielną z terenu Gminy Góra.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Procedura udzielenia niniejszego zamówienia stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

III. Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena 100% 100 pkt
Załącznik
1. Procedura udzielenia zamówienia.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
2) PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE
3) Załączniki do procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługi spoełczne - usługi opiekuńcze


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-12-31

Dotyczy postępowania na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Grabowno ”

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grabowno


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-12-31

Dotyczy postępowania na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Góra”

Dołączone pliki:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Góra


Zaproszenie do składania ofert
2019-12-19

na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Góra”

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
4) Załącznik nr 3 Projekt umowy
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia
6) Klauzula informacyjna - Kontrahent


Zaproszenie do składania ofert
2019-12-19

na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – Grabowno ”

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert Grabowno
2) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
4) Załącznik nr 3 Projekt umowy
5) Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. doświadczenia
6) Klauzula informacyjna - Kontrahent


Wyniki ogłoszeń
2019-12-06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :,,Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:
1) Wyniki ogłoszeń


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
2019-12-03

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA ,,ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA RZECZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE”.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA
2) Załącznik nr 2 - Szacunkowa specyfikacja przesyłek pocztowych


Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert
2019-12-02

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:
1) Wnioski
2) Odpowiedź


Zaproszenie do składania ofert
2019-11-26

Zaproszenie do składania ofert na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze”

Dołączone pliki:
1) Zaproszenie do składania ofert
2) Szacunkowa specyfikacja
3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
4) OświadczenieZobacz także: Przetargi i zapytania ofertowe - archiwum (14-224 z 224)
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji