Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.szlichtyngowa.pl, szlichtyngowa.pl


Szlichtyngowa: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Szlichtyngowa
Numer ogłoszenia: 504632 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szlichtyngowa , Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, woj. lubuskie, tel. 065 5492341, 065 5492357, faks 065 5492341.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Szlichtyngowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i wydawaniu posiłków - obiadów dwudaniowych w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi i kubkami - koszty te należy ująć w kalkulacji ceny dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Szlichtyngowa : Gimnazjum w Szlichtyngowej, Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach i Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach oraz przygotowanie i wydanie posiłków dla osób dorosłych z terenu Gminy w oparciu o wydane decyzje administracyjne przez Zamawiającego. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Szczegółowe godziny wydawania posiłków ustalane będą bezpośrednio z Dyrektorami szkół. W wyjątkowych sytuacjach związanych ze zmianą organizacji dnia pracy w szkole dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie po wcześniejszym uzgodnieniu Wykonawcy z Dyrekcją szkoły. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem przystosowanym do przewozu żywności. - wymagana jest posiadanie co najmniej 5 samochodów dostosowanych do przewozu żywności. Dożywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2016r. z uwzględnieniem przerw w nauce (dni świąteczne, ferie zimowe, wakacje). Szacunkowa liczba dzieci objętych zamówieniem - 120 liczba osób dorosłych 10. Liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, za co zamawiający nie bierze odpowiedzialności. Liczba dzieci powinna być weryfikowana z jednodniowym wyprzedzeniem. Dzienna ilość posiłków: -Gimnazjum w Szlichtyngowie - 45 , -Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach - 35, -Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach - 40 -osoby dorosłe -10 Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być niższa niż 450 kcal. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego, że świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Jadłospis powinien być urozmaicony. Dania nie mogą się powtarzać w cyklu 14 dniowym. Wykonawca dostarcza Dyrektorom szkół miesięczny jadłospis w dniu poprzedzającym dany miesiąc żywieniowy. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia / Dz. U z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn.zm/. łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności oraz przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Wykonawca będzie przygotowywał ,dostarczał i wydawał posiłki zachowując wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu, warunków produkcji oraz ponosił odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań kontrolujących zawartość kaloryczną i jakość posiłków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.szlichtyngowa.pl, szlichtyngowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UMiG ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2013 godzina 12:00, miejsce: UMiG w Szlichtyngowej ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa, pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie